Ergon COB

Flip chip COB, 
the Ultimate Reliability

· 세계 최초 Silver-free 플립칩 적용 COB

· 세계 최고 수준의 광효율

· 낮은 열저항, 기존 대비 30% 긴 제품 수명

· 다양한 사이즈, 소비전력 옵션

· 고연색성 구현 가능 (>Ra95)

cob_img
cob_02

세계 최초 Silver-free 플립칩 기술이 적용된 
루멘스 Ergon COB는기존의 COB와 비교하여 더욱 높은 
신뢰성과 수명 그리고 열방출 능력을 가지고 있습니다.

Specification

HO Series HO Series

No wire bonding, perfect robustness

Product Part No. Dimension
[ mm ]
Power
[ W ]
Vf
[ V ]
Flux
[ lm ]
(80CRI 3000K)
If
( Typ. / Max. )
[ mA ]
Typ. Efficacy
[lm/W]
Data Sheet
ERC1507HO ERC1507Sxxx 15.85X15.85 6.8 34.0 879 200 129.3 DOWNLOAD
ERC1512HO ERC1512Sxxx 15.85X15.85 11.2 34.0 1460 330 130.1 DOWNLOAD
ERC1812HO ERC1812Sxxx 17.85X17.85 11.2 34.0 1505 330 134.1 DOWNLOAD
ERC1820HO ERC1820Sxxx 17.85X17.86 20.4 34.0 2652 600 130.0 DOWNLOAD
ERC2520HO ERC2520Sxxx 23.85X23.85 20.4 34.0 2855 600 140.0 DOWNLOAD
ERC2530HO ERC2530Sxxx 23.85X23.85 28.9 34.0 3894 850 134.7 DOWNLOAD
ERC2540HO ERC2540Sxxx 23.85X23.85 39.7 34.5 5205 1150 131.2 DOWNLOAD
ERC3050HO ERC3050Sxxx 27.25X27.25 47.6 34.0 6602 1400 138.7 DOWNLOAD
ERC3070HO ERC3070Sxxx 27.25X27.25 72.0 36.0 8982 2000 124.8 DOWNLOAD

▶ Accessories

Product Holder 2D Drawing
ERC15xxHO DOWNLOAD
ERC18xxHO DOWNLOAD
ERC25xxHO DOWNLOAD
ERC30xxHO DOWNLOAD

H2 Series H2 Series

Lower thermal resistance, longer life time

Product Part No. Dimension
[ mm ]
Power
[ W ]
Vf
[ V ]
Flux
[ lm ]
(80CRI 3000K)
If
( Typ. / Max. )
[ mA ]
Efficacy
[lm/W]
Data
Sheet
1309H2 1309H2xxx 13.5X13.5 9.2 34.0 1410 270 153.6 DOWNLOAD
12.2 34.8 1784 350 146.5 DOWNLOAD
18.2 36.3 2450 500 135.0 DOWNLOAD
1318H2 1318H2xxx 13.5X13.5 12.0 34.2 1810 350 151.2 DOWNLOAD
17.8 35.5 2500 500 140.8 DOWNLOAD
25.9 37.0 3364 700 129.9 DOWNLOAD
2020H2 2020H2xxx 19.0X19.0 17.2 34.3 2640 500 153.9 DOWNLOAD
24.9 35.6 3600 700 144.5 DOWNLOAD
33.4 37.1 4400 900 131.8 DOWNLOAD
2025H2 2025H2xxx 19.0X19.0 16.9 33.8 2722 500 161.1 DOWNLOAD
24.5 35.0 3710 700 151.4 DOWNLOAD
32.5 36.1 4656 900 143.3 DOWNLOAD
38.6 36.8 5101 1050 132.0 DOWNLOAD
2032H2 2032H2xxx 19.0X19.0 24.1 34.4 3790 700 157.4 DOWNLOAD
31.5 35.0 4760 900 151.1 DOWNLOAD
37.4 35.6 5270 1050 141.0 DOWNLOAD
43.4 36.2 5810 1200 133.7 DOWNLOAD
3040H2 3040H2xxx 28.0X28.0 30.4 33.8 5070 900 166.7 DOWNLOAD
35.9 34.2 5820 1050 162.1 DOWNLOAD
41.8 34.8 6540 1200 156.6 DOWNLOAD
53.7 35.8 7860 1500 146.4 DOWNLOAD

▶ Accessories

Product Holder 2D Drawing
13xxH2 DOWNLOAD
20xxH2 DOWNLOAD
30xxH2 DOWNLOAD